திருக்குறள்

வாழ்க்கைத் துணைநலம்

அறத்துப்பால்

பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.

-திருவள்ளுவர்
விளக்கம்:
கற்பென்னும் திண்மை கொண்ட பெண்மையின் உறுதிப் பண்பைப் பெற்றுவிட்டால், அதைவிடப் பெருமைக்குரியது வேறு யாது?

Image Gallery

Recent Posts