திருக்குறள்

கூடாநட்பு

பொருட்பால்

மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று.

-திருவள்ளுவர்
விளக்கம்:
மனம் வேறு செயல் வேறாக இருப்பவர்களின் வார்த்தைகளை நம்பி எந்தவொரு தெளிவான முடிவையும் எடுக்க இயலாது.

Image Gallery

Recent Posts