திருக்குறள்

கண்ணோட்டம்

பொருட்பால்

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும்

-திருவள்ளுவர்
விளக்கம்:
கருணையுள்ளம் கொண்டவருடைய கண்ணே கண் என்று கூறப்படும். இல்லையானால் அது கண் அல்ல; புண்.

Image Gallery

Recent Posts